Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti ORTHODOX CARP, s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 199, 962 21 Lieskovec, IČO: 45409544, IČ DPH: SK2022965934, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo 17722/S (ďalej len prevádzkovateľ) pri uzatváraní kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

ORTHODOX CARP, s.r.o.
Lieskovská cesta 199,
962 21 Zvolen-Lieskovec, Slovakia
Tel:+421 948 099 286
Tel2:+421 948 199 310
Email : info@orthodoxcarp.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a zákazníkov internetového obchodu

Internetový obchod www.orthodoxcarp.sk sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako „kamenný“ obchod tzn., že zákazník internetového obchodu má rovnaké práva ako zákazník „kamenného“ obchodu. Na predaj cez internetový obchod sa vzťahuje Obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale aj obchodníkov. Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť ORTHODOX CARP, s.r.o. nezodpovedá zákazníkom za ušlý zisk, stratu a žiadne iné nepriame alebo následné straty akýmkoľvek spôsobom.

Ochrana osobných údajov:

Spoločnosť ORTHODOX CARP, s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk, sa zaväzuje chrániť osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné pre nakupovanie v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk t.j. pri registrácii zákazníka. Osobné údaje  zákazníkov sú chránené pred zverejnením a zneužitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Týmto článkom sa spoločnosť ORTHODOX CARP, s.r.o. zaväzuje k dodržiavaniu zákona Ë. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Používaním internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním jeho informácií t.j. informácií o jeho nákupoch po dobu neurčitú. 
Ak sa zákazník rozhodne zrušia registráciu, stačí o tomto kroku informovať prostredníctvom e-mailovej adresy: info@orthodoxcarp.sk alebo kontaktovaním na telefónnych číslach:+421948 099 286, +421948 199 310.

Definícia pojmov:

„www.orthodoxcarp.sk“ – je internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou ORTHODOX CARP, s.r.o., ktorá je v ďalšom texte uvádzaná ako prevádzkovateľ.
„Dodávateľ/predávajúci“ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva zákazníkovi tovar alebo poskytuje služby vyplývajúce z jeho podnikateľskej činnosti.
„Zákazník“ – je kupujúci/spotrebiteľ t.j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou ORTHODOX CARP, s.r.o. prevadzkujúcou internetový obchod www.orthodoxcarp.sk vystavením objednávky prostredníctvom tohto internetového obchodu.
„Tovar“ –  tovarom sa rozumejú všetky produkty predávané prostredníctvom internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk
„Kúpna zmluva“ – objednávka zákazníka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu zákazníka s jej návrhom, tzn. záväzným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu. Od tohto momentu vzniká medzi predávajúcim a zákazníkom vzťah vymedzený vzájomnými právami a povinnosťami. V momente uzatvorenia zmluvy je zákazník viazaný obchodnými podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas. Zákazník je na túto skutočnosť dostatočným spôsobom upozornený ešte pred odoslaním objednávky.

Objednávanie tovaru:

Zákazník má možnosť objednávky tovaru nonstop, prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk. Objednávať tovar je taktiež možné prostredníctvom e-mailovej adresy: info@orthodoxcarp.sk alebo kontaktovaním predávajúcich na telefónnych číslach: +421948 099 286, +421948 199 310.

Pre objednanie tovaru z Českej republiky alebo zahraničia prosím využite hore uvedený e-mailový kontakt alebo telefónne čísla. Objednávka prostredníctvom „nákupného košíku“ je braná iba ako informatívna a bude upresnená a potvrdená až po odsúhlasení poštovných nákladov zákazníkom.

Každá objednávka musí obsahovať pravdivo vyplnené kontaktné údaje tzn. fakturačné a dodacie údaje kupujúceho, zreteľný a nezameniteľný názov tovaru, počet kusov tovaru a veľkosť (ak je voliteľná), spôsob platby za tovar a spôsob prebratia tovaru, respektíve dopravy.
Objednávku potvrdí prevádzkovateľ internetového obchodu elektronickou poštou do 24 hodín od objednania, resp. telefonicky. V prípade momentálnej nedostupnosti tovaru objednaného  zákazníkom,  bude dodávateľ kupujúceho informovať elektronickou poštou, resp. telefonicky. Z tohto dôvodu je vhodná pravidelná kontrola e-mailovej adresy zákazníkom.
Ku každej objednávke obdrží zákazník daňový doklad pri prevzatí tovaru.

Ceny:

Pri každom tovare v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk je uvedená jeho cena v mene EURO. Prípadne je možné na hlavnej stránke zvoliť inú platobnú menu. Upozorňujeme, že ceny zobrazované v inej platobnej mene ako EURO, sú informatívne a môžu sa líšiť od konečných cien v daných krajinách. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú DPH, ktorej výška sa riadi platnou daňovou právnou úpravou. Uvádzané ceny nezahŕňajú poštovné, balné, dobierku a poistenie tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tieto ceny podľa aktuálnych podmienok a podľa vlastnej potreby.

Spôsob platby:

Platby sa vykonávajú jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Platba pri osobnom prevzatí – pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník cenu za tovar osobne, priamo zástupcovi spoločnosti ORTHODOX CARP, s.r.o.
  • Platba pri dodávke na dobierku – pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník cenu za tovar pri prevzatí tovaru priamo prepravnej spoločnosti, ktorá doručí tovar zákazníkovi.
  • Platba prevodom na účet – pri tomto spôsobe platby má zákazník monosť zaplatiť za tovar na účet spoločnosti ORTHODOX CARP, s.r.o. vedený u »SOB, a.s. pred samotným dodaním tovaru. Pri tomto spôsobe platby, po dokončení objednávky, budú ponúknuté údaje pre realizovanie platby tzn. číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol a čiastka potrebná k uhradeniu. Tovar bude expedovaný až po pripísaní predmetnej čiastky na účet predajcu, o čom bude predávajúci zákazníka informovať.
Dodanie tovaru a poštovné v rámci Slovenskej republiky:

Dodanie tovaru zákazníkovi bude realizované v čo najkratšom čase, obvykle do 48 hodín, podľa aktuálnej dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia, o čom bude predávajúci zákazníka bezodkladne informovať. Každá zásielka obsahuje daňový doklad.
Tovar sa zasiela zabalený a zabezpečený odosielateľom t.j. predávajúcim. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečovaná prostredníctvom kuriérskej služby Slovak Parcel Service s.r.o..
Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a porušenie tovaru nebudú akceptované.
Pri osobnom prevzatí tovaru musí zákazník skontrolovať správnosť a kompletnosť objednaného tovaru, aby sa predišlo neskorším možným reklamáciám.
Za tovar je zodpovedná spoločnosť ORTHODOX CARP, s.r.o. po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu a uvedeným spôsobom v objednávke. 
Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia tovaru a nevyužitia okamžitej kontroly balíka, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu  nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť.
V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom z dôvodov spôsobených jeho pričinením, nesie zákazník náklady s opakovaným dodaním zásielky v plnej výške!

Poštovné sa pripočíta k objednávke podľa nižšie uvedených poplatkov:

  • objednávky do konečnej sumy 50€  = poštovné 4,50€ (vrátane dobierky)
  • objednávky nad konečnú sumu 50€  = poštovné ZDARMA
Dodanie tovaru v rámci Českej republiky a zahraničia:

Dodanie tovaru zákazníkovi bude realizované v čo najkratšom čase, obvykle do 10 pracovných dní, podľa aktuálnej dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia, o čom bude predávajúci zákazníka bezodkladne informovať. Každá zásielka obsahuje daňový doklad.
Tovar sa zasiela zabalený a zabezpečený odosielateľom, t.j. predávajúcim. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečovaná prostredníctvom vybranej poštovej služby. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a porušenie tovaru nebudú akceptované.
Pri osobnom prevzatí tovaru musí zákazník skontrolovať správnosť a kompletnosť objednaného tovaru, aby sa predišlo neskorším možným reklamáciám.
Za tovar je zodpovedná spoločnosť ORTHODOX CARP, s.r.o. po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu a uvedeným spôsobom v objednávke.
Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia tovaru a nevyužitia okamžitej kontroly balíka, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť.
V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom z dôvodov spôsobených jeho pričinením, nesie zákazník náklady s opakovaným dodaním zásielky v plnej výške!

Poštovné náklady spojené so zaslaním tovaru do Českej republiky alebo zahraničia budú oznámené kupujúcemu ešte pred potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Objednaný tovar bude expedovaný až po potvrdení výšky poštovného kupujúcim.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru bez udania dôvodu a akéhokoľvek postihu. Tento fakt je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezprostredne, v čo najkratšom možnom čase. V prípade expedovania objednávky, nesie kupujúci všetky povinnosti a úhrady vyplývajúce zo záväznej objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade takejto situácie, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody Ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Reklamačný poriadok:

Predávajúci sa bude snažiť vyriešiť k spokojnosti zákazníka individuálnou dohodou, v súlade s platným právnym poriadkom, bez zbytočného odkladu v zákonom stanovenej dobe na vybavenie reklamácie t.j. jeden mesiac od prijatia reklamácie.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk a zaplatený spoločnosti ORTHODOX CARP, s.r.o., ktorý je v záručnej dobe. Záručná doba všetkých tovarov a produktov predávaných v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk je zákonom stanovená na 2 roky odo dňa predaja tovaru. Dňom predaja sa rozumie dátum objednania tovaru, uvedenom na objednávke.
Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, s kópiou dodacieho listu alebo faktúry.
V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu škody a poštovného v nutnej výške.
Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením reklamačnej situácie.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie doby na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné znovu vyrobiť, a to na dobu, ktorá je na to nevyhnutne potrebná.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nešetrným alebo neodborným zaobchádzaním s tovarom.

Záverečné ustanovenia:

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk, spoločnosť ORTHODOX CARP, s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu tu uvedených obchodných podmienok, čo je bezodkladne povinný oznámiť zákazníkom, v čo najkratšom termíne.
V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré z ustanovení týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti daného ustanovenia nestrácajú platnosť a zostávajú nedotknuté.
Práva zákazníka vo vzťahu k prevádzkovateľovi internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.

X