Nasledovné obchodné podmienky bliûšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti medzi spoloËnosùou ORTHODOX CARP, s.r.o., ako prevádzkovateæom internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk a zákazníkmi t.j. kupujúcimi/spotrebiteæmi. Všetky zmluvné vzùahy sú uzavreté v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Odoslaním objednávky vyhlasuje zákazník/kupujúci súhlas s nasledovnými obchodnými podmienkami.

Práva a povinnosti prevádzkovateæa a zákazníkov internetového obchodu:

Internetový obchod www.orthodoxcarp.sk sa riadi rovnakými obchodnými vzùahmi ako "kamenný" obchod tzn., ûe zákazník internetového obchodu má rovnaké práva ako zákazník "kamenného" obchodu. Na predaj cez internetový obchod sa vzùahuje Obchodný zákonník, ktorý vytyËuje základné práva nielen zákazníkov, ale aj obchodníkov. Preto, ak niektoré zásady obchodných vzùahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.
Bez ohæadu na ostatné ustanovenia, spoloËnosù ORTHODOX CARP, s.r.o. nezodpovedá zákazníkom za ušlý zisk, stratu a ûiadne iné nepriame alebo následné straty akýmkoævek spôsobom.

Ochrana osobných údajov:

SpoloËnosù ORTHODOX CARP, s.r.o., ako prevádzkovateæ internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk, sa zaväzuje chrániù osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné pre nakupovanie v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk t.j. pri registrácii zákazníka. Osobné údaje  zákazníkov sú chránené pred zverejnením a zneuûitím treùou osobou. Sú pouûité iba pre zasielanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Týmto Ëlánkom sa spoloËnosù ORTHODOX CARP, s.r.o. zaväzuje k dodrûiavaniu zákona Ë. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Pouûívaním internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk zákazník súhlasí so zhromaûÔovaním a pouûívaním jeho informácií t.j. informácií o jeho nákupoch po dobu neurËitú. 
Ak sa zákazník rozhodne zrušiù registráciu, staËí o tomto kroku informovaù prostredníctvom e-mailovej adresy: info@orthodoxcarp.sk alebo kontaktovaním na telefónnych Ëíslach:+421948 099 286+421948 199 310, +421948 299 617.

Definícia pojmov:

„Www.orthodoxcarp.sk“ - je internetový obchod prevádzkovaný spoloËnosùou ORTHODOX CARP, s.r.o., ktorá je v Ôalšom texte uvádzaná ako prevádzkovateæ.
„Dodávateæ/predávajúci“ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateæskej Ëinnosti. Je to podnikateæ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateæov dodáva zákazníkovi tovar alebo poskytuje sluûby vyplývajúce z jeho podnikateæskej Ëinnosti.
„Zákazník“ - je kupujúci/spotrebiteæ t.j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzùahu so spoloËnosùou ORTHODOX CARP, s.r.o. prevádzkujúcou internetový obchod www.orthodoxcarp.sk vystavením objednávky prostredníctvom tohto internetového obchodu.
„Tovar“ -  tovarom sa rozumejú všetky produkty predávané prostredníctvom internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk
„Kúpna zmluva“ – objednávka zákazníka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doruËenia záväzného súhlasu zákazníka s jej návrhom, tzn. záväzným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateæa internetového obchodu. Od tohto momentu vzniká medzi predávajúcim a zákazníkom vzùah vymedzený vzájomnými právami a povinnosùami. V momente uzatvorenia zmluvy je zákazník viazaný obchodnými podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas. Zákazník je na túto skutoËnosù dostatoËným spôsobom upozornený ešte pred odoslaním objednávky.

Objednávanie tovaru:

Zákazník má moûnosù objednávky tovaru nonstop, prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk. Objednávaù tovar je taktieû moûné prostredníctvom e-mailovej adresy: info@orthodoxcarp.sk alebo kontaktovaním predávajúcich na telefónnych Ëíslach: +421948 099 286+421948 199 310, +421948 299 617.

Pre objednanie tovaru z »eskej republiky alebo zahraniËia prosím vyuûite hore uvedený e-mailový kontakt alebo telefónne Ëísla. Objednávka prostredníctvom "nákupného košíku" je braná iba ako informatívna a bude upresnená a potvrdená aû po odsúhlasení poštovných nákladov zákazníkom.

Kaûdá objednávka musí obsahovaù pravdivo vyplnené kontaktné údaje tzn. fakturaËné a dodacie údaje kupujúceho, zreteæný a nezameniteæný názov tovaru, poËet kusov tovaru a veækosù (ak je voliteæná), spôsob platby za tovar a spôsob prebratia tovaru, respektíve dopravy.
Objednávku potvrdí prevádzkovateæ internetového obchodu elektronickou poštou do 24 hodín od objednania, resp. telefonicky. V prípade momentálnej nedostupnosti tovaru objednaného  zákazníkom,  bude dodávateæ kupujúceho informovaù elektronickou poštou, resp. telefonicky. Z tohto dôvodu je vhodná pravidelná kontrola e-mailovej adresy zákazníkom.
Ku kaûdej objednávke obdrûí zákazník daÚový doklad pri prevzatí tovaru.

Ceny:

Pri kaûdom tovare v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk je uvedená jeho cena v mene EURO. Prípadne je moûné na hlavnej stránke zvoliù inú platobnú menu. UpozorÚujeme, ûe ceny zobrazované v inej platobnej mene ako EURO, sú informatívne a môûu sa líšiù od koneËných cien v daných krajinách. Ceny uvedené pri tovare zah‡Úajú DPH, ktorej výška sa riadi platnou daÚovou právnou úpravou. Uvádzané ceny nezah‡Úajú poštovné, balné, dobiereËné a poistenie tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovaù tieto ceny podæa aktuálnych podmienok a podæa vlastnej potreby.

Spôsob platby:

Platby sa vykonávajú jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Platba pri osobnom prevzatí - pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník cenu za tovar osobne, priamo zástupcovi spoloËnosti ORTHODOX CARP, s.r.o.

  • Platba pri dodávke na dobierku - pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník cenu za tovar pri prevzatí tovaru priamo prepravnej spoloËnosti, ktorá doruËí tovar zákazníkovi.

  • Platba prevodom na úËet - pri tomto spôsobe platby má zákazník moûnosù zaplatiù za tovar na úËet spoloËnosti ORTHODOX CARP, s.r.o. vedený u »SOB, a.s. pred samotným dodaním tovaru. Pri tomto spôsobe platby, po dokonËení objednávky, budú ponúknuté údaje pre realizovanie platby tzn. Ëíslo úËtu, variabilný symbol, konštantný symbol a Ëiastka potrebná k uhradeniu. Tovar bude expedovaný aû po pripísaní predmetnej Ëiastky na úËet predajcu, o Ëom bude predávajúci zákazníka informovaù.

Dodanie tovaru a poštovné v rámci Slovenskej republiky:

Dodanie tovaru zákazníkovi bude realizované v Ëo najkratšom Ëase, obvykle do 48 hodín, podæa aktuálnej dostupnosti produktov a prevádzkových moûností predávajúceho. Vo výnimoËných prípadoch môûe byù dodacia doba dlhšia, o Ëom bude predávajúci zákazníka bezodkladne informovaù. Kaûdá zásielka obsahuje daÚový doklad.
Tovar sa zasiela zabalený a zabezpeËený odosielateæom t.j. predávajúcim. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpeËovaná prostredníctvom kuriérskej sluûby GEIS PARCEL SK.
Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovaù neporušenosù a kompletnosù zásielky a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovaù. Akékoævek neskoršie reklamácie na mnoûstvo a porušenie tovaru nebudú akceptované.
Pri osobnom prevzatí tovaru musí zákazník skontrolovaù správnosù a kompletnosù objednaného tovaru, aby sa predišlo neskorším moûným reklamáciám.
Za tovar je zodpovedná spoloËnosù ORTHODOX CARP, s.r.o. po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Za splnenie objednávky sa povaûuje dodanie tovaru na uvedenú adresu a uvedeným spôsobom v objednávke. 
Tovar sa povaûuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umoûnené fyzicky s tovarom disponovaù. V prípade prevzatia tovaru a nevyuûitia okamûitej kontroly balíka, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteæ a prevádzkovateæ internetového obchodu  nenesie za poškodenie tovaru poËas jeho transportu ûiadnu zodpovednosù.
V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom z dôvodov spôsobených jeho priËinením, nesie zákazník náklady s opakovaným dodaním zásielky v plnej výške!

Poštovné sa pripoËíta k objednávke podæa niûšie uvedených poplatkov:

  • objednávky do koneËnej sumy 30€  = poštovné 1,99€ (vrátane dobiereËného)

  • objednávky nad koneËnú sumu 30€  = poštovné ZDARMA

Dodanie tovaru v rámci »eskej republiky a zahraniËia:

Dodanie tovaru zákazníkovi bude realizované v Ëo najkratšom Ëase, obvykle do 10 pracovných dní, podæa aktuálnej dostupnosti produktov a prevádzkových moûností predávajúceho. Vo výnimoËných prípadoch môûe byù dodacia doba dlhšia, o Ëom bude predávajúci zákazníka bezodkladne informovaù. Kaûdá zásielka obsahuje daÚový doklad.
Tovar sa zasiela zabalený a zabezpeËený odosielateæom, t.j. predávajúcim. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpeËovaná prostredníctvom vybranej poštovej sluûby. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovaù neporušenosù a kompletnosù zásielky a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovaù. Akékoævek neskoršie reklamácie na mnoûstvo a porušenie tovaru nebudú akceptované.
Pri osobnom prevzatí tovaru musí zákazník skontrolovaù správnosù a kompletnosù objednaného tovaru, aby sa predišlo neskorším moûným reklamáciám.
Za tovar je zodpovedná spoloËnosù ORTHODOX CARP, s.r.o. po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Za splnenie objednávky sa povaûuje dodanie tovaru na uvedenú adresu a uvedeným spôsobom v objednávke. 
Tovar sa povaûuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umoûnené fyzicky   s tovarom disponovaù. V prípade prevzatia tovaru a nevyuûitia okamûitej kontroly balíka, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteæ a prevádzkovateæ internetového obchodu nenesie za poškodenie tovaru poËas jeho transportu ûiadnu zodpovednosù.
V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom z dôvodov spôsobených jeho priËinením, nesie zákazník náklady s opakovaným dodaním zásielky v plnej výške!

Poštovné náklady spojené so zaslaním tovaru do »eskej republiky alebo zahraniËia budú oznámené kupujúcemu ešte pred potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Objednaný tovar bude expedovaný aû po potvrdení výšky poštovného kupujúcim.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci má právo odstúpiù od objednávky kedykoævek pred expedíciou tovaru bez udania dôvodu a akéhokoævek postihu. Tento fakt je kupujúci povinný oznámiù predávajúcemu bezprostredne, v Ëo najkratšom moûnom Ëase. V prípade expedovania objednávky, nesie kupujúci všetky povinnosti a úhrady vyplývajúce zo záväznej objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiù objednávku alebo jej Ëasù v prípadoch, ak sa objednaný tovar uû nevyrába alebo nedodáva. V prípade takejto situácie, bude predávajúci bezodkladne kontaktovaù kupujúceho za úËelom dohody Ôalšieho postupu. V prípade,  ûe kupujúci uû zaplatil Ëasù alebo celú Ëiastku kúpnej ceny, bude mu táto Ëiastka prevedená späù na jeho úËet alebo adresu v najkratšom moûnom termíne.

ReklamaËný poriadok:

Predávajúci sa bude snaûiù vyriešiù k spokojnosti zákazníka individuálnou dohodou, v súlade s platným právnym poriadkom, bez zbytoËného odkladu v zákonom stanovenej dobe na vybavenie reklamácie t.j. jeden mesiac od prijatia reklamácie.
Reklamovaù je moûné len tovar zakúpený v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk a zaplatený spoloËnosti ORTHODOX CARP, s.r.o., ktorý je v záruËnej dobe. ZáruËná doba všetkých tovarov a produktov predávaných v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk je zákonom stanovená na 2 roky odo dÚa predaja tovaru. DÚom predaja sa rozumie dátum objednania tovaru, uvedenom na objednávke.
Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doruËiù reklamovaný tovar mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, s kópiou dodacieho listu alebo faktúry.
V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu škody a poštovného v nutnej výške.
Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiù náklady vzniknuté riešením reklamaËnej situácie. 
Dodávateæ si vyhradzuje právo na predÂûenie doby na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné znovu vyrobiù, a to na dobu, ktorá je na to nevyhnutne potrebná. 
Prevádzkovateæ internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk nenesie zodpovednosù a nebude plniù podmienky stanovené pre záruËné reklamácie pri poruchách zapríËinených nešetrným alebo neodborným zaobchádzaním s tovarom.

ZávereËné ustanovenia:

Prevádzkovateæ internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk, spoloËnosù ORTHODOX CARP, s.r.o., si vyhradzuje právo na zmenu tu uvedených obchodných podmienok, Ëo je bezodkladne povinný oznámiù zákazníkom, v Ëo najkratšom termíne.
V prípade, ûe kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáûe niektoré z ustanovení týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteæné, a to celkom alebo ËiastoËne, platnosù a vynútiteænosù ostatných ustanovení a zvyšné Ëasti daného ustanovenia nestrácajú platnosù a zostávajú nedotknuté.
Práva zákazníka vo vzùahu k prevádzkovateæovi internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteæa Ë. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzùahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.